Umhverfisskýrsla Toyota 2018

Umhverfisfyrirtæki ársins hjá Samtökum atvinnulífsins er Toyota

Toyota fékk Umhverfisverðlaun atvinnulífsins 2018 hjá Samtökum atvinnulífsins og er því Umhverfisfyrirtæki ársins. Þessi verðlaun fengum við vegna þess að við erum með alþjóðlega umhverfisvottun ISO 14001 og erum í fararbroddi íslenskra fyrirtækja í umhverfismálum.

Við erum mjög stolt af þessari viðurkenningu og hún er staðfesting á því að öll högum við vinnu okkar með ábyrgum hætti á hverjum degi, meðvitað og ómeðvitað. Þessi verðlaun eru okkur hvatning til að gera enn betur. Hér á eftir eru mælingar á umhverfisárangri okkar fyrir árið 2018.

 Viðhorf starfsmanna og eigenda Toyota til umhverfismála byggir á sterkri framtíðarsýn stofnanda fyrirtækisins, Páls Samúelssonar, sem var ötull skógræktarmaður.

Smátt og smátt hefur skilningur okkar, sem tókum við af Páli, aukist á vægi umhverfismála í rekstri fyrirtækisins. Skrefin voru stutt í fyrstu en stóra skrefið var tekið þegar umhverfisstjórnunarkerfið ISO 14001 var innleitt árið 2008.

Umhverfisstefna fyrirtækisins er aðeins orð á blaði ef ekki fylgja athafnir. Umhverfisvottunin er ramminn um framkvæmd stefnunnar og upplýst og meðvitað starfsfólk gerir okkur kleift að ná markmiðum okkar.

Starfsemi Toyota á Íslandi er hluti af umsvifum eins af stærstu bílaframleiðendum í heimi sem sett hefur sér metnaðarfull markmið í umhverfismálum þar sem horft er nokkra áratugi fram í tímann.

Árangur aðgerða Toyota á Íslandi má finna í umhverfsisuppgjöri. Gögn og upplýsingar í uppgjörinu gilda fyrir árið 2018.

Umhverfisstefna Toyota:

Við höfum einsett okkur að vera í fararbroddi fyrirtækja á sviði umhverfismála hér á landi og til að ná því höfum við tekið upp ISO 14001 staðalinn fyrst bílaumboða hér á landi.

Boðorð okkar eru:

• Tökum tillit til umhverfismála í allri starfsemi okkar og vinnum í anda sjálfbærrar þróunar. Þannig stuðlum við að betra umhverfi.
• Tryggjum að öllum lagakröfum á sviði umhverfismála verði fullnægt og munum setja okkur strangari kröfur þar sem við á.
• Förum að kröfum ISO 14001 staðalsins og bætum stöðugt virkni umhverfisstjórnunarkerfisins.
• Leggjum okkur fram við að efla umhverfisvitund starfsfólks og áhuga þeirra á mikilvægi umhverfismála með reglulegri þjálfun.
• Einsetjum okkur að vera í fararbroddi fyrirtækja í öryggis og umhverfismálum.
• Leggjum áherslu á góða umgengni við umhverfið, endurnota og endurvinna það sem fellur til í rekstri eins og hægt er en farga öðru á viðeigandi hátt.
• Rýnum umhverfisstjórnkerfi okkar árlega og setjum okkur ný markmið í framhaldinu til að þróa og bæta umhverfismál okkar.
• Nýta rafrænar lausnir til að minnka notkun á pappír.

Sem einn stærsti bílaframleiðandi heims telur Toyota það skyldu sína að þróa leiðir til að draga úr þeim áhrifum sem framleiðsla og bifreiðanotkun hefur í för með sér. Toyota hefur nú þegar brugðist við þeim umhverfisvanda sem við stöndum frammi fyrir með tvíþættum hætti. Annars vegar nýtir fyrirtækið sér þá þekkingu sem það býr yfir til að framleiða bíla sem minnka álagið á umhverfið og ganga ekki frekar á auðlindir jarðarinnar en orðið er. Hins vegar heldur fyrirtækið áfram þróun sinni á hátækni og rannsóknum á nýjum orkugjöfum sem nýtast munu komandi kynslóðum.

Samstarf í umhverfismálum:

Skógrækt

Toyota á Íslandi hefur stutt Skógræktarfélag Íslands óslitið frá árinu 1990. Toyota útvegar félaginu bíla til starfseminnar auk fjárframlags sem nú er 1.500.000 kr. á ári. Sérstakir Toyotaskógar eru á 6 stöðum á landinu. Í Brynjudal, við Esjuhlíðar, í Kjarnaskógi, á Reyðarfirði, við Sanda í Dýrafirði og við Varmaland í Borgarfirði. 474.000 trjám hefur verið plantað í þessum skógum. Á sl. 12 mánuðum hafa 48.000 tré verið gróðursett í þessum skógum auk þess sem unnið hefur verið að stígagerð og grisjun. Með stuðningi við skógrækt vill Toyota leggja sitt af mörkum til að minnka áhrif losunar gróðurhúsalofttegunda.

Blái herinn

Blái herinn er heiti á grasrótarstarfi sem unnið er undir stjórn Tómasar J. Knútssonar, frumkvöðuls í umhverfismálum. Hann starfaði sem kafari og sá við vinnu sína hvernig umhorfs var á sjávarbotni í höfnum landsins. Hann ákvað að hefja hreinsun hafnanna og strandlengjunnar, aðallega á Reykjanesi. Blái herinn hefur hirt um 1.100 tonn af rusli og drasli úr höfnum og fjörum. Þar af eru um 100 tonn af rafgeymum.

Toyota hefur stutt Bláa herinn með því að leggja til pallbíl til starfseminnar frá 2005.

Endurheimt votlendis

Almennt er viðurkennt að losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum leiði til loftslagsbreytinga og hlýnunar jarðar. Losunin er margvísleg og uppruni hennar er víða.

Athyglin hefur gjarnan beinst að losun gróðurhúsalofttegunda með útblæstri bíla og hafa kröfur innan Evrópu gagnvart bílaframleiðendum um minni losun vaxið jafnt og þétt að undanförnu. Frá 2014 hefur EURO 6 staðallinn um útblástur frá bílum verið í gildi.

Nýir bílar sem seldir eru á Íslandi verða að hafa útblástur samkvæmt staðlinum og menga því minna en eldri bílar.

Því er ekki að leyna að athyglin hefur síður beinst að öðrum greinum samgangna, stóriðju og landbúnaði. Nýlega hefur um-ræða um losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu landi aukist og bent hefur verið á að með því að endurheimta framræst land megi draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda. Af nógu er að taka því framræst land á Íslandi, sem ekki nýtist í landbúnaði eða skógrækt, er rúmir 3.400 km² og lengd skurða sem grafnir hafa verið til að ræsa fram land er um 32.000 km.

Samkvæmt gögnum Umhverfisráðuneytisins er losun gróðurhúsalofttegunda frá fólksbílum innan við 4% af heildarlosun á landinu. Losun frá framræstu mólendi (skóglendi og ræktað land undanskilið) er aftur á móti tæp 68% af heildarlosun.

Toyota á Íslandi hefur stutt við tvö verkefni í Garðabæ, endurheimt votlendis við Kasthúsatjörn 2016 og við Urriðavatn 2017.

Verkefnin eru talin vel til þess fallin að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, hefja bindingu kolefnis á ný og hlúa að fuglalífi. Stuðst var við álit Jóns Guðmundssonar, lektors við Landbúnaðarháskóla Íslands og Arnórs Þóris Sigfússonar, dýravistfræðings hjá Verkís.

Umhverfisáskoranir Toyota 2050

Umhverfisáskorun okkar fyrir árið 2050 var kynnt árið 2015 og hún samanstendur af sex ólíkum áskorunum sem ná til allra þátta fyrirtækisins, vöru- og tækniþróunar á okkar vegum og hlutverks okkar að auðvelda einstaklingum og samfélögum að fræðast um náttúruna og leggja sitt af mörkum í umhverfisvernd. Kynntu þér umhverfisáskorun Toyota 2050.

Markmið og leiðir Toyota í umhverfismálum

Við tökum tillit til umhverfismála í allri starfsemi okkar og vinnum í anda sjálfbærrar þróunar. Þannig stuðlum við að betra umhverfi.

Að vernda auðlindir okkar eins og vatn, rafmagn og skóga.

• Að vera með trjáplöntudag Toyota þar sem starfsfólk gróðursetur plöntur á lóð fyrirtækisins í Kauptúni eða nágrenni sem mótvægi við kolefnisfótspor fyrirtækisins.
• Að fá starfsfólk til að haga starfi sínu í samræmi við umhverfisstefnu fyrirtækisins
• Að minnka notkun á hvern rúmmetra í rafmagni og hita
• Að skrá inn alla eldsneytiseyðslu fyrirtækjabílanna okkar með það að markmiði að draga úr eldsneytisnotkun í samræmi við umhverfismarkmið Toyota 2050.

Að huga að öryggi starfsmanna með því að.

• Að fá starfsfólk til að vinna eftir þeim leiðbeiningum sem öryggisblöðin veita okkur, með því að fá það til að kynna sér öryggisblöðin - átak í nóvember ár hvert.
• Að viðhalda leiðbeiningum fyrir starfsmenn hvernig á að umgangast öryggiskerfið hjá Toyota og hvernig ábyrgðarmenn eigi að bregðast við útköllum.

Að virkja umhverfismál í gegn um CSR málefni okkar.

• Að styðja áfram við starfsemi Skógrækarfélags Íslands og halda áfram að byggja upp Toyota skógana.
• Að styðja áfram við starfsemi Bláa hersins við hreinsunarstarf hér á landi.
• Að styðja við endurheimt votlendis á Íslandi.

Að gera starfsfólk meðvitaðra um umhverfismál okkar með því að.

• Hvetja starfsmenn til almennrar endurvinnslu heima fyrir, ekki síður en á vinnustað, með því meðal annars að greiða fyrir endurvinnslutunnu starfsmanna.

Að leggja áherslu á að auka sölu á Hybrid bílum bæði frá Toyota og Lexus.

• Að auka markvisst hlutfall Hybrid bíla í heildarsölu Toyota og Lexus ár hvert.

Við munum tryggja að öllum lagakröfum á sviði umhverfismála verði fullnægt og munum setja okkur strangari kröfur þar sem við á.

Að fylgja lögum um Hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og reglugerðum sem falla þar undir.

• Að kynna fyrir lykilstarfsmönnum lög og reglugerðir sem varða hollustuhætti og mengunarvarnir sem snúa sérstaklega að starfsemi fyrirtækisins.
• Taka þátt í reglulegum heimsóknum Heilbrigðiseftirliti sveitafélagsins í úttektum á starfsemi fyrirtækisins til að viðhalda starfsleyfi okkar.
• Að vinna með Heilbrigðiseftirlitinu að úrlausnum á hugsanlegum athugasemdum sem koma frá Heilbrigðiseftirliti hverju sinni.

Árangur okkar í umhverfismálum

Sorpnotkun:

Hlutfall óflokkanlegs sorps hjá Toyota fer stöðugt minnkandi og var árið 2018 12,6% af heildarúrgangi. Til samanburðar má nefna að þau fyrirtæki sem best eru talin standa sig í sorpflokkun hér á landi eru með um 22% af heildarúrgangi óflokkanlegt og flest fyrirtæki eru með á bilinu 40–60% óflokkanlegt. Þessar upplýsingar eru samkvæmt mælingum sem Klappir gera en það fyrirtæki sérhæfir sig í vinnslu umhverfisgagna.

/
/

Allar þær umbúðir og kassar sem berast frá Toyota erlendis og frá öðrum birgum eru endurnýttar og notaðar til að senda vörur til innlendra sölu- og þjónustuaðila Toyota.

Sorpflokkun á öllum starfsstöðvum

Auk þess sem sorp er flokkað á hverri starfsstöð höfum við auðveld- að viðskiptavinum að flokka sorp með því að koma fyrir aðgengi- legum flokkunarílátum í sýningarsölum og öðrum þeim stöðum sem viðskiptavinir fara um hjá Toyota.

Í mötuneyti hvetjum við starfsmenn til að huga að matarsóun og taka sér ekki of mikið á diska sína en annars eru allar matarleifar flokkaðar í lífrænan úrgang.

Pappírspokar og pappamál

Til að minnka plastnotkun eru öll kaffimál úr pappa og engir plast- pokar lengur í verslun heldur sérhannaðir pappírspokar. Einnig er unnið að rafrænum lausnum til að minnka pappírsnotkun.

Rafmagnsnotkun:

/

Rafmagnsnotkun hefur aukist lítillega á milli ára. Í ljósi þess að umsvif fyrirtækisins hafa stóraukist og sérstaklega á verkstæðum eins og standsetningu og almennu verkstæði þar sem mikið er unnið fram eftir, höfum við náð mjög góðum árangri í því að minnka rafmagnsnotkun.

Árið 2017 tók Toyota í notkun hugbúnað frá Klöppum sem safnar gögnum um umhverfisþætti í starfsemi félagsins, svo sem notkun á rafmagni og heitu vatni. Með hjálp kerfisins er auðvelt að fylgjast með umhverfismarkmiðum félagsins á einföldu mælaborði sem sýnir árangur í rauntíma.

Einnig notum við orkueftirlitskerfi frá Powena til að mæla orkunotkun.

Heitt vatn

/

Mælum notkun reglulega og stefnum að því að minnka notkun í samræmi við umhverfismarkmið okkar.

Eldsneyti

/

Unnið er að því að draga úr eldsneytisnotkun og í því samhengi tengir rafræn skráning á olíutökum hverrar bifreiðar saman upplýsingar um olíukort, bílnúmer og eldsneytistegund. Gögnunum er streymt inn í umhverfishugbúnað Toyota þar sem hægt er að fylgjast með eldsneytisnotkun bílaflotans og þeirri losun sem myndast við akstur bifreiðanna í CO2 ígildum.

Umhverfisuppgjörið:

Á árinu 2018 var mikil vinna lögð í að efla og fjölga gagnapípum í umhverfisstjórnunarkerfinu Klappir Core og þannig fækka þeim upplýsingum í umhverfisuppgjörinu sem byggðust á handvirkum skráningum. Er þetta gert til að tryggja rekjanleika upplýsinga frá upptöku gagnastraums fram í framenda Klappir Core.

/
Köku stillingar

Við notum kökur á vefsíðunni okkar til að þjóna þér betur og til að upplifun þín sé sem best.  Ef þú vilt kynna þér frekar köku stillingarnar þá getur þú gert það hér - skoða stillingar.