Að starfa hjá Toyota

Heilsustefna
Toyota er umhugað um heilsu starfsmanna sinna. Heilsustefna Toyota skiptist í heilsuvernd og vinnuvernd. Heilsustefnan stuðlar að betri líðan sem gefur betri og jákvæðari starfsmann sem að lokum skilar sér í betri þjónustu til viðskiptavina okkar.

Heilsuvernd
Toyota vill leggja sitt af mörkum til að stuðla að bættri líðan starfsmanna og býður meðal annars upp á:
 • Fríar bólusetningar
  - Boðið er uppá bólusetningu gegn inflúensu einu sinni á ári.
 • Krabbameinsskoðun
  - Toyota greiðir fyrir starfsmenn eina krabbameinsskoðun á ári.
 • Líkamsræktarstyrk
  - Markmið styrksins er að starfsmenn sjái hvatningu í því að stunda holla og góða hreyfingu sem eykur líkur á betri líðan líkamlega og andlega.
 • Líkamsræktarsal
  - Starfsmenn hafa aðgang að líkamsræktarsal Toyota ásamt búningsherbergi með sturtuaðstöðu.
 • Trúnaðarlækni
  - Hlutverk trúnaðarlæknis er meðal annars að veita starfsmönnum ráðgjöf varðandi egin heilsufarsvandamál og gæta hagsmuna starfsmanna.
 • Niðurgreiðslu á sálfræði og geðlækniskostnaði
  - Toyota gefur starfsmönnum sínum kost á að sækja tíma hjá sálfræðingi eða geðlækni ef upp koma aðstæður í lífi þeirra þar sem þeir þarfnast ráðgjafar faglærðs aðila. 
/
/
Vinnuvernd
Markmið Toyota er að skapa gott vinnuumhverfi svo starfsmönnum líði vel að koma til vinnu hvern dag. Þeir þættir sem stuðla að því eru meðal annars:
 • Alþjóðleg ISO umhverfisvottun
  - Toyota hefur fengið faggilda vottun samkvæmt hinum alþjóðlega ISO 14001 umhverfisstaðli, fyrst íslenskra bílaumboða. Staðallinn er stöðugt ferli sem allir starfsmenn tileinka sér til að tryggja bestu nýtingu auðlinda með það að leiðaljósi að lágmarka umhverfisáhrif.
 • Umhverfis- & gæðastjórar
  - eru starfandi í hverri deild og sjá um að umhverfisstefnu og öryggismálum starfsmanna sé fylgt eftir í hvívetna.
 • Áhættumat
  - Öryggisnefnd Toyota kemur að gerð áhættumats sem framfylgir reglugerðum vinnueftirlitsins um áhættumat starfa. Meðal annars er farið yfir hlífðarbúnað, tæki og búnað og umhvefisþætti í vinnuumhverfi. 
 • Vinnuaðstaða
  - Aðstaðan hjá Toyota í Kauptúni er glæsileg. Húsnæðið er stórt og opið, með vítt til veggja og mikla lofthæð, lofræstikerfi og lýsing er góð og hljóðdempun er í loftum. Mikið er haft fyrir því að halda starfsumhverfinu hreinu og snyrtilegu. 
 • Þjálfarinn
  - Tryggir að starfsmenn fái kynningu og þjálfun í öryggismálum. Hægt er að lesa meira um þjálfarann hér.
 • Áætlun gegn einelti
  - var samþykkt af stjórn Toyota í nóvember 2011 og í kjölfarið var starfsfólki gert ljóst að hvers kyns einelti eða áreitni er óheimil og muni ekki líðast hjá Toyota.
/
/
Jafnréttisstefna
Toyota stefnir markvisst að jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna innan fyrirtækisins. Jafnréttisstefnan er hluti af vinnuvernd Toyota og byggir á lögum nr.96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
 • Launajafnrétti
  - Við ákvörðun launa skal haft að leiðarljósi að konum og körlum skuli ekki mismunað. Þeim skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Þau skulu einnig njóta sömu kjara hvað varðar þóknun, beina og óbeina. Stefnt er að því að starfskjör sem metin eru til fjár eins og t.d. lífeyris- orlofs- og veikindaréttur feli ekki í sér kynjamismunun.
 • Auglýsingar
  - Þegar auglýst er eftir starfsmönnum skal þess gætt að störf séu ókyngreind. Starfsmannaþjónustan sem býr til auglýsinguna skal sjá til þess að hún sé öðru kyninu ekki til minnkunar.
 • Stöðuveitingar og störf
  - Allir umsækjendur hafa jafnan rétt til vinnu hjá fyrirtækinu og eru ráðningar ávallt grundvallaðar af hæfni, menntun og reynslu umsækjenda. Skulu jafnréttissjónarmið höfð þar í heiðri sem og þegar um stöðuveitingu er að ræða.
 • Samræming fjölskyldu- og einkalífs
  - Stefnt er að því að koma til móts við þarfir starfsmanna, eftir því sem við verður komið, hvað varðar að samræma skyldur sínar gagnvart fjölskyldu og starfi með sveigjanleika á umsömdum vinnutíma.
 • Endurmenntun og starfsþjálfun
  - Stefnt er að því að tryggja að konur og karlar njóti sömu tækifæra til menntunar og starfsþjálfunar og hvers konar annarra námskeiða sem í boði eru til að auka færni í starfi og/eða til undirbúnings annarra starfa.
/
/